کندوی یک مهندس – مرجع برون سپاری پروژه

انجام پروژه‌های دانشجویی و صنعتی و کسب درآمد

جزئیات پروژه

5,000 تومان قیمت ثابت

 

تایپ ۴ برگه

تایپ ۴ برگه از روی تصویر

لطفا وارد شوید تا پیشنهادهای این پروژه را مشاهده کنید.

لطفا وارد شوید برای پاسخ دادن.

ذخیره تغییرات
×